Tuin Planner Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Hieronder worden de algemene voorwaarden omschreven waaronder u de web pagina’s en diensten op de website http://www.mijnstadstuin.nl en de Tuin Planner software (kortweg ‘de Dienst’ genoemd) kunt gebruiken. Deze voorwaarden moeten worden gelezen in combinatie met het Privacy Beleid, deze is toegankelijk via een hyperlink in deze Algemene Voorwaarden.

Lees deze pagina goed. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden bent u niet bevoegd om de Dienst en bijbehorende voorzieningen te gebruiken. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de Dienst, geeft u te kennen dat u ermee akkoord gaat dat de Algemene Voorwaarden voor u van toepassing zijn. Deze Algemene voorwaarden kunnen op elk moment herzien worden door middel van een update van deze posting.

De volgende voorwaarden zullen het volgende betekenen:

“u/uw” zal betekenen alle individuen en/of entiteiten die toegang zoeken tot de Dienst voor welke reden dan ook. “we/wij/ons/onze” zal verwijzen naar MijnStadstuin B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (KVK nr: 60048824), gevestigd aan de Nico Broekhuysenweg, 1067 HT Amsterdam.

Het wordt u aangeraden deze pagina regelmatig te bezoeken om de algemene voorwaarden te bekijken, aangezien ze bindend zijn voor u.

2. Uw Gebruik van de Site

2.1 Het is niet toegestaan te browsen, gebruik te maken van de Dienst, u te abonneren of inhoud up te loaden naar de Dienst, zonder dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

2.2 U mag zich eenmalig inschrijven voor een Gratis Proefabonnement op de Tuin Planner software en dienst of voor een online account op een mobiele app. Als u gebruik maakt van het Gratis Proefabonnement moet u zich abonneren om toegang te behouden tot de Tuin Planner nadat uw Proefabonnement verlopen is. Het is niet toegestaan om een ander e-mailadres te gebruiken om u nogmaals in te schrijven voor een Gratis Proefabonnement, zonder de uitdrukkelijke toestemming van MijnStadstuin B.V. Een dergelijke actie kan tot gevolg hebben dat u aansprakelijk wordt gehouden voor de betaling van een volledig abonnement aan MijnStadstuin B.V. inclusief de door ons gemaakte redelijke kosten in de afhandeling van de zaak en/of dat uw account gedeactiveerd wordt.

2.3 Tenzij u een zogeheten ‘school-’, ‘liefdadigheids-’ of ‘professioneel-’ abonnement heeft bij MijnStadstuin B.V., is het aantal gebruikers van een abonnement beperkt tot één huishouden, tot een maximaal aantal van 6 personen die bij elkaar wonen op het betreffende adres. U mag uw gebruikersnaam of wachtwoord niet doorgeven aan personen buiten uw eigen huishouden, hen daarmee toegang verschaffend tot het afgeschermde gedeelte van de Dienst onder uw gebruikersreferenties. Neem contact met ons op als u toegang nodig hebt voor meer personen, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

2.4 We kunnen u de toegang weigeren tot delen van de website die gevoelige of vertrouwelijke informatie bevatten behorende tot derden.

2.5 De GrowGuides en alle blogs of voorzieningen voor het uploaden van reacties zijn voor het bespreken van tuinieren en het gebruik van computers om het plannen van tuinen of groentetuinen te faciliteren. Wij verzoeken u om uw bijdragen fatsoenlijk, smaakvol en relevant te houden. Wij zetten ons in om een sfeer te creëren waarin een constructieve en volwassen dialoog gehouden kan worden. Illegaal, storend, beledigend, lasterlijk, bedreigend, schadelijk, obsceen, raciaal beledigend of ander bezwaarlijk materiaal zal niet worden toegestaan. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en het niet navolgen van deze regels zal ertoe leiden dat uw reactie wordt verwijderd. MijnStadstuin B.V. behoudt het recht om elke posting op de website, op elk moment, om welke reden dan ook, te verwijderen. U zult ook akkoord gaan met het MijnStadstuin B.V. Kinder-, Jonge mensen- en Bescherming van Kwetsbare Volwassenen-beleid: MijnStadstuin B.V. heeft als doel om een omgeving te creëren waarin kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen een stem hebben, worden gewaardeerd en worden gerespecteerd als individuen. Hun perspectieven en meningen moeten serieus genomen worden.

U zult er zorg voor dragen dat alle informatie of materiaal door u aangeleverd voor plaatsing op de Dienst, om verstuurd of gedistribueerd te worden door gebruik van de Dienst of voor opslag of anderszins verwerkt op de Dienst:

2.5.1 juist en volledig is in alle materiële opzichten, up-to-date en niet misleidend is;

2.5.2. niet beledigend, bedreigend, lasterlijk of van enige andere obscene of dreigende aard is, of wat in onze ogen irritatie, ongemak of angst kan veroorzaken bij een persoon, hieronder vallen zonder voorbehoud alle racistische, seksistische, belastende, bedreigende, vulgaire of obscure informatie, meningen of berichten;

2.5.3 geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij en geenszins illegale inhoud bevat.

2.6 U zal zich niet voordoen als een ander persoon of entiteit of anderszins een onjuiste voorstelling geven van uw connecties met een persoon of entiteit in het gebruik van de Dienst.

2.7 U zult uw eigen veiligheid in acht nemen in het gebruik van de GrowGuides en blogs of voorzieningen door uw gebruikersnaam te gebruiken in plaats van uw echte naam en door persoonlijke gegevens niet openbaar te maken.

2.7.1 U zal, echter, een werkend e-mailadres opgeven bij het plaatsen van reacties op de Dienst zodat MijnStadstuin B.V. direct contact kan opnemen mochten we vragen hebben over inhoud die u heeft geplaatst. Uw e-mailadres zal beschermd worden en zal, overeenkomstig met ons Privacy Beleid, niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

2.8 U zal geen informatie van andere gebruikers verzamelen of opslaan.

2.9 U garandeert dat uw gebruik van de Dienst rechtmatig is en geen schade of storing toebrengt aan de Dienst of voorzieningen. In het bijzonder:

2.9.1 het is niet toegestaan om inbreuk te maken, of een poging tot inbreuk te doen, op de beveiliging van de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot (a) het verschaffen van toegang tot data niet bedoeld voor zulk gebruik of in te loggen op de server of op het account waartoe de gebruiker niet bevoegd is, (b) pogen zonder geldige toestemming de kwetsbaarheid van het systeem of van het netwerk te onderzoeken, aftasten of testen, of om de beveiliging of de verificatiemaatregelen te schenden zonder officiële toestemming (c ) te trachten de service aan een gebruiker, host of netwerk, te storen of te onderbreken door middel van bijvoorbeeld het aanbrengen van een virus op het netwerk, overladen, `flooding´, ´spamming`, `mail bombing’ of ‘laten crashen’, (d) ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard te zenden, of (e) een (gedeelte van de) kopinformatie een TCP/IP, of enig ander deel van de kopinformatie van een e-mail of nieuwsgroepbericht na te maken. Schendingen of inbreuk van het systeem en/of het systeem of de netwerkbeveiliging kunnen civiel- of strafrechtelijke gevolgen hebben. Voorvallen waarbij dit het geval is of lijkt te zijn zullen worden onderzocht en kunnen gerechtelijke vervolging tot gevolg hebben.

2.9.2 U zal geen onvolledige, valse of onjuiste informatie plaatsen.

2.9.3 U zal materiaal geplaatst op de Dienst door een andere persoon of entiteit niet wijzigen of verwijderen.

2.9.4 Niettegenstaande enige strijdige bepaling met betrekking tot deze voorwaarden, het op enige wijze gebruik te maken, of hiertoe een poging te doen, van andere software, zoekmachines, zoekagenten of welk ander middel dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, browsers, spiders, robots, avatars of intelligente zoekagenten) om van de Dienst gebruik te maken en zich in de virtuele ruimte ervan te verplaatsen en te navigeren, dan die van de Dienst of beschikbaar via de Dienst, of van de algemeen geaccepteerde web browsers (als bv Firefox, Microsoft Explorer, Safari, Google Chrome, Opera).

2.9.5 Het is niet toegestaan te trachten om de software en de codes van de Dienst te ontcijferen, te wijzigen, te deassembleren, of door herleiden, te ontleden of op enige andere wijze een gedeelte van de Dienst te vervalsen.

2.9.6 U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen postings en reacties op de Dienst en voor de gevolgen van het plaatsen van inhoud. U zult niet, en door middel van het gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord u te onthouden van de volgende zaken: (a) materiaal plaatsen dat op enige wijze inbreuk maakt op auteursrechten, tenzij u de auteursrechten bezit of toestemming heeft van de eigenaar van de auteursrechten; (b) materiaal plaatsen dat bedrijfsgeheimen onthuld, tenzij u de eigenaar bent of toestemming heeft van de eigenaar; (c) materiaal plaatsen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of publiciteitsrechten van derden (d) materiaal plaatsen op een wijze die onrechtmatig is jegens een derde en als obsceen, bedreigend, lasterlijk, beledigend, haatdragend of schadelijk dient te worden aangemerkt; (e) een seksueel getinte afbeelding of reactie plaatsen; (f) berichten van commerciële aard, kettingbrieven of piramide schema’s plaatsen; (g) zich voordoen als een ander persoon of entiteit; (h) materiaal plaatsen dat virussen, "Trojaanse paarden", "wormen", "tijdbommen", "larven", "paaseieren" of andere computer-programmeringsroutines bevatten die een systeem, data of persoonlijke gegevens kunnen beschadigen, deze nadelig kunnen beïnvloeden, clandestien onderscheppen of ontzetten; (i) op enige manier schade toebrengen aan minderjarigen; of (j) links naar sites of materiaal plaatsen die bovengenoemde bevatten, met uitzondering van links naar sites die interessant kunnen zijn voor andere leden, welke zelf auteursrechtelijke verklaringen en hun eigen privacy beleid hebben.

2.9.7 We vertegenwoordigen niet, of staan niet garant voor, de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, of betrouwbaarheid van reacties geplaatst door gebruikers op de Dienst en staan niet per definitie achter standpunten of meningen geuit door onze gebruikers. U gaat akkoord dat enig vertrouwen in materiaal geplaatst door andere gebruikers op uw eigen risico is.

2.9.8 U gaat ermee akkoord dat u de Dienst enkel zult gebruiken op een manier die overeenkomstig is met deze Algemene Voorwaarden en alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving naleeft.

2.9.9 U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de Dienst op u en daarmee erkent u aansprakelijkheid krachtens deze Algemene Voorwaarden bij gebruik van de Dienst door een derde partij via u, wat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.

2.9.10 U zult de Dienst niet gebruiken om onbevoegd toegang te zoeken of te krijgen tot andere computer systemen.

2.9.11 Voor bepaalde delen treedt de Dienst slechts als bemiddelende partij op voor de online distributie en publicatie van de door gebruikers geplaatste informatie en heeft onder geen voorwaarde de verplichting om informatie geplaatst door gebruikers vooraf te controleren, en de Dienst is niet gehouden om door gebruikers geplaatst materiaal verder onder enige vorm van toezicht te houden. Mocht een gebruiker ons ervan op de hoogte stellen dat geplaatst materiaal ogenschijnlijk niet overeenkomstig is met de Algemene Voorwaarden, is het mogelijk dat we een onderzoek instellen naar de aanklacht en naar eigen goeddunken en absolute discretie vaststellen of we de informatie zullen verwijderen of een verzoek tot verwijdering zullen doen. We hebben geen verplichtingen of verantwoordelijkheden naar gebruikers betreffende het wel of niet uitvoeren van zulke handelingen. We houden ons het recht voor om gebruikers die zich schuldig maken aan schending van de Algemene Voorwaarden of wetgeving verdere toegang tot de Dienst te ontzeggen, alsmede om plaatsingen en informatie die lasterlijk, illegaal of storend zijn van de Dienst te verwijderen. We zijn gerechtigd om, indien er naar ons oordeel aanleiding toe bestaat, verdere actie naar aanleiding van geplaatst materiaal of informatie te ondernemen, indien we menen dat betreffend materiaal op enigerlei wijze schade of enige andere vorm van overlast ten laste van onze diensten, onze ISP’s of andere gebruikers van de door haar aangeboden faciliteiten kan veroorzaken.

3. Intellectuele Eigendomsrechten

3.1 Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal of alle inhoud die als onderdeel van de Dienst worden verstrekt blijven te allen tijde eigendom van ons of onze licentieverleners. We verstrekken u een beperkte licentie voor toegang en gebruik van de inhoud van de Dienst enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om (en u stemt ermee in geen derde partij hier in te faciliteren of te assisteren) materiaal of inhoud te kopiëren, reproduceren, door te geven, distribueren, commercieel te exploiteren of om creatief afgeleide werken te maken van dergelijke materiaal of inhoud. U gaat ermee akkoord om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen mocht u kennis nemen van een dergelijke distributie of commerciële exploitatie.

Het gebruik van inhoud van de Dienst zoals teksten, grafische vormgeving, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, flash files, software en ander materiaal op een andere website of in een andere netwerkomgeving voor welk doel dan ook, is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om een computer gegenereerde code, waaronder de HTML code, JavaScript code en Adobe Flash Actionscript code die zijn gemaakt om de webpagina’s van de Dienst te creëren, te kopiëren, decompileren of te wijzigen.

3.2 Door het plaatsen van inhoud op enige publieke of niet-publieke gedeeltes van de Dienst, inclusief de tuinontwerpen gemaakt in de Flash-gebaseerde planning applicatie, enige andere apps (bv. mobiele apps), de GrowGuides en andere blogs of diensten voor het plaatsen van reacties, afbeeldingen en wedstrijdinzendingen, geeft u ons en onze gelieerde bedrijven het rechtenvrije, aanhoudende, onherroepelijke, in sub-licentie verstrekbare (via meerdere lagen), niet-exclusieve (inclusief elk moreel recht) recht tot het gebruik en de reproductie, wijziging, aanpassing, publicatie, vertaling, het maken van afgeleide werken, doorverzending, distributie, publiekelijke opvoering of uitstalling (in zijn geheel of gedeeltelijk) of het verwerken in andere werken in elke vorm, in alle zowel nu bekende als later ontwikkelde media of technologie, voor de volledige duur van de eventuele rechten die kunnen bestaan rond een dergelijke inhoud.

U geeft tevens de garantie dat de houder van enige rechten, met inbegrip van morele rechten in dergelijke inhoud, volledig en daadwerkelijk heeft afgezien van al deze rechten en deze rechtsgeldig en onherroepelijk heeft overgedragen aan u, waardoor u gerechtigd bent tot het verstrekken van bovengenoemde licentie. U verleend tevens elke abonnee toegang om de betreffende inhoud te bekijken, weer te geven, op te slaan en te reproduceren voor persoonlijk gebruik, behoudens het voorgaande, behoudt de houder van op de Dienst geplaatste dergelijke inhoud alle eventuele rechten die kunnen bestaan in deze inhoud. We behouden ons het recht voor om, wanneer dan ook, zonder u ervan op de hoogte te stellen, naar ons inzicht bepaald materiaal te gebruiken of te verwijderen van de Dienst.

4. Geheimhouding

Door middel van uw gebruik van de Dienst verkrijgt u mogelijk toegang tot gevoelige en vertrouwelijke informatie of materialen van andere partijen. U gaat ermee akkoord geen informatie of materialen aan derden bekend te maken noch dergelijke informatie te gebruiken anders dan voor het doel waarvoor ze door de Dienst vertrekt zijn.

5. Leeftijd en verantwoordelijkheid

U verklaart dat u 18 jaar of ouder bent of als u minderjarig bent dat u de Dienst gebruikt met de toestemming van ouders of verzorger(s) of voogd (bv. leraar) en dat zij op de hoogte zijn van de gebruiksvoorwaarden van de Dienst en dat zij deze accepteren. Mocht het voor de wet nodig zijn dan zult u ons de nodige referenties kunnen presenteren. U bent verantwoordelijk voor alles wat u zegt of plaatst. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor elk gebruik van de Dienst door u.

6. Wijzigingen van de Voorwaarden en de Dienst

6.1 We houden ons het recht voor om de Dienst, of bepaalde delen ervan, en alle informatie, materiaal en diensten die de Dienst bevat, te wijzigen of verwijderen, zonder dat wij u hiervan op de hoogte hoeven te stellen.

6.2 We behouden ons het recht voor om u op elk moment de toegang tot, of het gebruik van, alle of bepaalde delen van de Dienst te ontzeggen of op te schorten zonder u hiervan op de hoogte te hoeven stellen.

6.3 Er wordt geen compensatie gegeven naar aanleiding van verwijdering, wijziging of beëindiging met betrekking tot bovengenoemde clausules 6.1 en 6.2, tenzij, naar ons inzicht, wij menen dat we geen juiste service hebben verleend aan u overeenkomstig met het onderstaande Teruggave beleid.

6.4 We houden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De betreffende gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op onze Dienst worden geplaatst. Daarom dient u deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren. Bij aanhoudend gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord dat u zich zult houden aan de betreffende wijzigingen nadat de geldende Algemene Voorwaarden zijn geplaatst.

7 Teruggave beleid

7.1 MijnStadstuin B.V. zal naar eigen inzicht, de kosten van uw abonnement restitueren als we menen dat we onze Service Verplichtingen niet zijn nagekomen (zie 7.4), u uw abonnement volledig betaald heeft, het betreffende bedrag door ons is ontvangen en u de Algemene Voorwaarden zoals beschreven in dit document volledig heeft nageleefd. In zulke gevallen zullen we, naar ons inzicht, het abonnementsgeld betaald aan de Dienst geheel of gedeeltelijk retourneren binnen een kalendermaand nadat we u van deze beslissing op de hoogte hebben gesteld.

7.2 Restituties worden normaalgesproken op een pro-rata basis gedaan, uitgaande van het aantal resterende volle kalendermaanden van het abonnement vanaf het moment dat de restitutie werd aangevraagd.

7.3 Restituties zullen niet gedaan worden voor ongebruikte delen van abonnementen waar u de Dienst van MijnStadstuin B.V. niet langer nodig heeft en waar we onze Service Verpichtingen (zie 7.4) nog steeds nakomen. Restituties zullen niet gedaan worden in de volgende omstandigheden: uw computerapparatuur of software functioneert niet in combinatie met onze website diensten, ervan uitgaande dat u het Gratis Proefabonnement heeft gebruikt om onze diensten te testen voordat u zich abonneerde.

7.4 Het niet nakomen van onze Service Verplichtingen betekent het er niet toe in staat zijn om de Tuin Planner software en dienst (waarvoor u abonnementsgeld heeft betaald) normaal te laten werken gedurende meer dan 10% van de abonnementstermijn (normaalgesproken 1 of 2 jaar) met uitzondering van periodes dat de website buiten werking is voor onderhoud, veiligheidscontroles, software upgrades en factoren buiten onze macht (zoals ISP down-time, algemene Internet problemen of een storing van uw Internet provider). U kunt ervan uitgaan dat ons ondersteunend personeel haar uiterste best doet om te voorkomen dat de website buiten werking is, dat het ons doel is om een veel hoger niveau van service te verlenen dan in deze clausule staat beschreven en dat we zullen proberen om onze gebruikers via onze webpagina’s op de hoogte te stellen wanneer de website niet beschikbaar is door gepland onderhoud werk of upgrades.

7.5 Het bedrag van de restitutie zal zich beperken tot de bruto waarde van uw meest recente abonnement en we kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor hierop volgend verlies of schade aan, of mislukking van, gewassen of andere materiële gevolgen geleden tijdens het gebruik van onze Dienst.

7.6 Het is uw verantwoordelijkheid om enige wijzigingen aan uw e-mailadres aan ons door te geven. We zullen u de toegang tot de Dienst ontzeggen als uw e-mailadres niet langer geldig is of als uw Internet Service Provider e-mails afwijst die de Dienst verstuurt naar uw e-mailadres. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat uw Internet Service Provider geen e-mails blokkeert die wij naar andere klanten versturen. Uw toegang tot de dienst kan op elk moment weer hervat worden als u contact met ons opneemt via een werkend en geldig e-mailadres. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de ontzegging van uw toegang tot de Dienst wanneer deze is stopgezet naar aanleiding van een niet-afleverbare e-mail.

8 Beperkingen van Aansprakelijkheid

8.1 U erkent dat informatie en materiaal beschikbaar gemaakt op of via de Dienst voor uw algemene informatie en gebruik is en niet is bedoeld voor uw specifieke behoeften. In het bijzonder, informatie of materiaal geraadpleegd via de Dienst is enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. U zult onafhankelijk advies moeten zoeken voordat u een beslissing maakt gebaseerd op enige informatie die u geeft gezien op de Dienst.

8.2 U erkent dat we geen invloed uitoefenen op de meeste informatie en het meeste materiaal dat toegankelijk is door of via de Dienst en dat we niet op de hoogte zijn van de aard van de informatie en het materiaal dat u of andere gebruikers versturen, uploaden of posten op de Dienst. Dientengevolge zijn wij niet aansprakelijk of op enigerlei wijze aanspreekbaar voor de overdracht of ontvangst van dergelijke informatie van welke aard dan ook, door, over of aan u (hieronder vallen: laster, vertrouwensbreuk, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, inbreuk op privacy, smaad en nalatigheid).

8.3 U erkent dat het gebruik van de Dienst en alle informatie of materiaal dat u download of verkrijgt via de Dienst op eigen risico is en dat wij niet aansprakelijk of op enigerlei wijze aanspreekbaar zijn voor eventueel verlies van ge-upload of verzonden informatie of materiaal via de Dienst. U bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn aan u of een derde partij voor enige wijzigingen aan, oponthoud of het stopzetten van de Dienst.

8.4 Verder erkent u dat het uw beslissing is om gebruik te maken van de Dienst en dat het (waar van toepassing) ook uw keuze is om informatie of materiaal wel of niet op de Dienst te plaatsen, verwijderen of te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat u dit op eigen risico doet en dat wij niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die u of een derde partij lijdt als gevolg van een handeling van u of uw nalatigheid.

8.5 Voor zover toegestaan door de wet, gaat u ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn voor enig resulterend, incidenteel or indirect verlies of schade voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig verlies of schade ten gevolge van, of op de een of andere manier verbonden aan, uw gebruik van de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot, schade voor enig verlies aan uw tuin, planten, zakelijke ondernemingen, winstverlies, verlies van privacy of anderszins resulterende verliezen ten gevolge van een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins gebruik of de onbekwaamheid in het gebruik van de Dienst of informatie of materiaal beschikbaar via de Dienst, of van een actie of beslissing genomen als gevolg van het gebruik van de Dienst of dergelijke informatie of dergelijk materiaal inclusief, maar niet beperkt tot, de uitsluiting van enige impliciete garantie dat de hierin bevatte informatie en het hierin bevatte materiaal wetmatig, juist, volledig of up-to-date is of geschikt is voor een bepaald doel.

8.6.1 Links naar websites van Derde Partijen: De GrowGuides, blogs of diensten voor het uploaden van reacties en website inhoudspagina’s kunnen links naar websites van derde partijen bevatten (“linked sites”). Gelinkte websites vallen niet onder onze invloed en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte website, inclusief maar niet beperkt tot enige links die een gelinkte website bevat, of enige veranderingen of updates van een gelinkte website. We maken deze links enkel beschikbaar voor uw gemak en het opnemen van enige links betekent niet dat MijnStadstuin B.V. de gelinkte website onderschrijft. U bent verantwoordelijk voor het bekijken en naleving van de privacy verklaringen en gebruiksvoorwaarden geplaatst op de gelinkte websites. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van de websites van een derde partij of materiaal waartoe u toegang zoekt via links op de Dienst.

8.6.2 Het bestaan van een link naar of van een website van een organisatie op de Dienst betekent niet dat we de activiteiten en meningen van de betreffende organisatie onderschrijven of goedkeuren.

8.6.3 We geven geen goedkeuring en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor enige inhoud, reclame, producten of diensten op of beschikbaar gesteld via zulke websites of ander materiaal.

8.6.4 Transacties tussen u en enige derde partij adverteerder of verkoper die u hebt benaderd via links op de Dienst, met inbegrip van betalingen voor, en levering van producten en diensten en andere voorwaarden, condities, garanties of aanbiedingen die met zulke transacties samenhangen, spelen zich uitsluitend af tussen u en de betrokken derde partij. U stemt ermee in ons niet aansprakelijk te stellen voor verlies of schade van enige soort als resultaat van zulke transacties.

8.7 U gaat ermee akkoord dat de vergoeding voor enige schade die u lijdt en uw uitsluitende verhaalsmogelijkheid, beperkt zal zijn tot de feitelijke directe schade door u geleden gebaseerd op een redelijk vertrouwen op de betreffende service van de Site.

9 Privacy

9.1 We houden ons overal en te allen tijde aan de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens betreffende enige persoonlijke informatie die wij van u verzameld hebben.

9.2 U zult misschien gevraagd worden om informatie over uzelf te verstrekken. We zullen de informatie die u aan ons verstrekt heeft niet gebruiken voor enig ander doeleinde die niet beschreven staat in ons Privacy Beleid. U zult het Privacy Beleid en de Algemene Voorwaarden beschreven in dit document beide lezen.

9.3 Stel ons zo snel mogelijk op de hoogte via ons Contact Formulier van enige veranderingen aan de informatie die u eerder aan ons verstrekt heeft of als u uw toestemming wil intrekken voor het gebruik van uw informatie voor de genoemde doeleinden of voor contact van commerciële aard.

10 Scheidbaarheid

Elke bepaling in deze Algemene Voorwaarden blijft altijd afzonderlijk van kracht en toepasbaar, ook indien om enige reden of in enig opzicht een bepaling ontoepasbaar of onuitvoerbaar blijkt te zijn. In geen geval zal een verklaring tot afstand door ons uitgelegd worden als een vrijstelling van enige voorafgaande of volgende overtreding van enige bepaling.

11 Volledige Overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden bevatten de gehele overeenkomt tussen u en ons met betrekking tot het betreffende onderwerp, met uitsluitsel van enige vooraf gegeven of gemaakte vertegenwoordigingen en garanties, en met uitzondering van enige nalatige of onjuiste weergave en kan alleen door ons worden gewijzigd via een bericht aan u dat wij plaatsen op de Dienst.

12 Agentschap, Partnerschap

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden gezien als het creëren van een agentschap, partnerschap of enige andere vorm van joint venture tussen u en ons.

13 Toepasselijke Wet en Rechtspraak

Het Nederlandse recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid met betrekking tot eventuele geschillen, wij hebben echter het recht om naar eigen inzicht rechtszaken aan te spannen en te voeren in andere rechtsgebieden.

14 Vrijwaring

U stemt ermee in dat u ons, onze functionarissen, directeuren, werknemers en agenten zult behoeden, vrijwaren en vrijstellen van elke claim, actie of vordering, inclusief, zonder enig voorbehoud, alle naar redelijkheid en billijkheid juridische en accountants kosten, ontstaan door gebruik van de Dienst of door niet nakoming door u van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. We zullen u van enige claim of procedure op de hoogte stellen en we zullen u proberen te ondersteunen, op uw kosten, in een eventuele procedure.

15 Beëindiging

We behouden ons het recht voor om naar ons inzicht al onze rechtsmiddelen in te zetten, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van uw postings van de Dienst en onmiddellijke beëindiging van uw toegang tot de Dienst en/of enige andere dienst door ons voor u beschikbaar gemaakt, in het geval dat u enige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet nakomt.

16 Force Majeure

We zijn niet aansprakelijk voor zaken die kunnen worden aangemerkt als een afwijking van de Algemene Voorwaarden als gevolg van force majeure, namelijk omstandigheden buiten onze invloed, waaronder het volgende (maar niet uitsluitend) kan worden gerekend: daden van God, gevaren op zee of in de lucht, brand, overstroming, droogte, ontploffing, sabotage, ongelukken, embargo, het uitvallen van telecommunicatie en faciliteiten, oproer, burgerlijke ongeregeldheden of civiele autoriteiten, waaronder handelingen van lokale overheden en parlementair gezag, machinebreuk, het falen van software of het overlijden van leden van het koningshuis.